Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten & online bestellingen, en op alle leveringen, van (F) freelancekokdenhaag / www.freelancekokdenhaag.nl / 2011-2015

Alle algemene voorwaarden zijn, in aanvulling of afwijking van het burgerlijk wetboek, van toepassing op alle tussen van (F) freelancekokdenhaag / www.freelancekokdenhaag.nl, hierna te noemen freelancekokdenhaag/ Jan Hein als opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden, en de klant, als opdrachtgever. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de gesloten overeenkomsten worden aangemerkt.

Eigenaar: Jan Hein van de Kaa
Edisonstraat 114
2561 BJ Den Haag
Telefoon: 0031(0)618881773
E-Mail: info@freelancekokdenhaag.nl
BTW Nr.: 1459.62.076.B.01
KVK: Den Haag, 27195765
ABN AMRO 43 45 80 759

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte:  Het schriftelijke aanbod van freelancekokdenhaag om tegen een overeengekomen vergoeding werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De partij die aan freelancekokdenhaag een opdracht verleent tot het uitvoeren van de door freelancekokdenhaag aangeboden dienstverlening;

Order: De door Opdrachtgever aan freelancekokdenhaag schriftelijk verstrekte opdracht tot het leveren van een of meerdere diensten van welke aard dan ook;

Overeenkomst: De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen freelancekokdenhaag en Opdrachtgever, betreffende het tegen vergoeding leveren van een dienst door freelancekokdenhaag aan Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing  op alle aanvragen voor het verrichten van werkzaamheden door freelancekokdenhaag alsmede op alle Orders die door Opdrachtgever aan freelancekokdenhaag worden verstrekt. De algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes die door freelancekokdenhaag aan Opdrachtgever worden gedaan, alsmede op elke Overeenkomst waarbij freelancekokdenhaag werkzaamheden verricht ten behoeve  van Opdrachtgever.

2.2. Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden hoe ook genaamd, zijn tussen partijen niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen freelancekokdenhaag en Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 3  Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Door freelancekokdenhaag uitgebrachte aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend en zullen gedurende 30 dagen na dagtekening van schriftelijke verzending door freelancekokdenhaag van kracht blijven.

3.2 De in de Offerte vermelde prijs is vast, uitgedrukt in Euro´s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen. Eventuele extra kosten in verband met het uitbrengen van de Offerte zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.3 Freelancekokdenhaag is te allen tijde bevoegd om na het uitbrengen van de Offerte, prijswijzigingen door te voeren.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht freelancekokdenhaag niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van freelancekokdenhaag aan Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand.

Ook na totstandkoming van de Overeenkomst is freelancekokdenhaag gerechtigd om de door haar opgegeven prijzen te wijzigen. De prijzen zullen jaarlijks worden geïndexeerd.

3.6 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door freelancekokdenhaag, doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van verzending van de (order)bevestiging, ter kennis van freelancekokdenhaag te worden gebracht.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. freelancekokdenhaag zal de Overeenkomst naar beste  inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van  een goed opdrachtnemer uitvoeren.

4.2. Freelancekokdenhaag is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden.

4.3. Indien werkzaamheden door freelancekokdenhaag worden aangeboden, maar niet kunnen worden uitgevoerd door een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever of door Opdrachtgever worden geweigerd, gaat het risico over

op Opdrachtgever en kan freelancekokdenhaag aanspraak maken op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

4.4. Opdrachtgever zal aan freelancekokdenhaag alle informatie, documentatie, inlichtingen en/of aanwijzingen verstrekken die freelancekokdenhaag nodig heeft in verband met uitvoering van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever deze informatie niet verstrekt althans weigert te verstrekken, is freelancekokdenhaag gerechtigd nakoming van haar verplichtingen tot levering van diensten op te schorten en daaruit voortvloeiende schade en kosten te verhalen op Opdrachtgever.

4.5. Indien ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever opgegeven locatie, werkzaamheden verricht dienen te worden, zal Opdrachtgever kosteloos voor de in redelijkheidgewenste faciliteiten zorgdragen.

4.6. Opdrachtgever zal freelancekokdenhaag vrijwaren voor aanspraken van derden, door freelancekokdenhaag ingezette personen daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van een onveilige situatie in de organisatie van Opdrachtgever.

4.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van freelancekokdenhaag. Freelancekokdenhaagzal deze toestemming niet op onredelijke gronden aan Opdrachtgever onthouden.

Artikel 5 Vergoeding

5.1 Opdrachtgever is voor de door freelancekokdenhaag, dan wel door freelancekokdenhaag ingeschakelde derden of hijzelf een beloning verschuldigd op uurbasis voor de uren waarvoor de derde of hijzelf is ingezet, dan wel op basis van een vooraf overeengekomen dagvergoeding.

5.1.1 Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de Opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat freelancekokdenhaag voor hem of haar/ Opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar het werk. Extra kilometers meer dan 8 kilometer door eventuele omleidingen zijn voor rekening opdrachtgever. Kosten zoals brug, tol, veer, vignet en parkeergelden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 freelancekokdenhaag zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding in verband met verrichte werkzaamheden dagelijks of wekelijks aan Opdrachtgever factureren conform het  in de tussen partijen gesloten uurtarief, dan wel de overeengekomen dagvergoeding.

5.3 Freelancekokdenhaag is gerechtigd een voorschot op de kosten van derden te verlangen van Opdrachtgever. Freelancekokdenhaag is tevens gerechtigd om aan Opdrachtgever een toeslag voor administratiekosten door te berekenen.

5.4 Partijen kunnen een voorschot op door Opdrachtgever verschuldigde beloning en gemaakte c.q. te maken kosten overeenkomen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de facturen van freelancekokdenhaag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en is daarover de wettelijke rente, ex artikel 6:119a BW, verschuldigd. Opdrachtgever is – onverminderd zijn overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

6.3 Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt freelancekokdenhaag zich het recht voor om het verlenen van haar diensten en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten.

6.4 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle (gerechtelijke) proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen

tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

6.5 Freelancekokdenhaag heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door

freelancekokdenhaag, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door freelancekokdenhaag is ontvangen. Bij (no) food/ materialen koop heeft freelancekokdenhaag het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten.

6.6 Freelancekokdenhaag is bevoegd om haar eventuele opeisbare vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met eventuele opeisbare schulden aan Opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

7.1 Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van  de Overeenkomst de te verrichten werkzaamheden wijzigt c.q. aanvult, dan wel indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is dat de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd c.q. aangevuld, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en schriftelijk bevestigen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Freelancekokdenhaag zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal freelancekokdenhaag Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren. Indien een vast tarief is overeengekomen tussen partijen, dan zal freelancekokdenhaag daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

Artikel 8  Annulering Overeenkomst

8.1 Indien Opdrachtgever het (laten) verrichten van de Werkzaamheden annuleert tenminste 48 uren vóór aanvang van de Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden de door  Opdrachtnemer redelijkerwijs gemaakte kosten in verband met (voorbereiding van) de uitvoering van de Overeenkomst te vergoeden.

8.2 Indien Opdrachtgever tussentijds de Overeenkomst beëindigt, is Opdrachtgever gehouden om aan Opdrachtnemer een de in de Overeenkomst gespecificeerde boete te voldoen voor het einde van de opvolgende kalendermaand.

8.3 Opdrachtnemer is in geval van annulering van de opdracht door Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 8.2, gerechtigd om van Opdrachtgever vergoeding van geleden en nog te lijden schade te vorderen, waaronder doch niet beperkt tot schade voortvloeiende uit winstderving.

Artikel 9  Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan freelancekokdenhaag van apparatuur, programmatuur en/of materialen met het doel van gebruik of bewerking.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart freelancekokdenhaag voor alle aanspraken van derden welke zijn gebaseerd op de bewering dat met het gebruik van door en/of via Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en/of

materialen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Freelancekokdenhaag is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk dan voor zover zulks nadrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt. Aansprakelijkheid van freelancekokdenhaag voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart freelancekokdenhaag tegen iedere schade en/of schadeclaim van Opdrachtgever en/of van derden, verband houdende met en/of voortvloeiende uit het handelen van Opdrachtgever, althans door Opdrachtgever ingeschakelde personen.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Partijen hebben het recht om deze Overeenkomst, zonder dat daartoe een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder dat enige ingebrekestelling, dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, schriftelijk op te zeggen indien:

a.  Een van de partijen zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst niet is nagekomen en na daartoe te zijn aangemaand, zulks niet alsnog binnen één maand na aanmaning heeft gedaan;

b. Het faillissement van een van de partijen is aangevraagd, dan wel een van de partijen in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel is verleend, toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen heeft aangevraagd of is verleend, onder beheer wordt gesteld dan wel zijn bedrijf staakt;

c. Een van de partijen in zodanige toestand geraakt dat beslag onder hem wordt gelegd en dit beslag niet binnen veertien dagen zal zijn opgeheven.

11.2 Freelancekokdenhaag is bevoegd om de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling, dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist op te zeggen indien een door de bemiddeling van freelancekokdenhaag bij Opdrachtgever ingeschakelde derde, niet meer beschikbaar is.

11.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de Overeenkomst in de zin van artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende  betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij freelancekokdenhaag ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die freelancekokdenhaag vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in voren bedoelde zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien naar het redelijk oordeel van freelancekokdenhaag als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid en stagnatie van vervoer, nakoming door freelancekokdenhaag zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft freelancekokdenhaag het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid, het niet (tijdig, op tijd) aanwezig zijn van de ingeschakelde derde(n), oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, natuurrampen, brand of andere vernietiging in de fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, storing in het verkeer of transport, machinebreuk, beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst door naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

12.3 Indien freelancekokdenhaag bij het intreden van de  overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is freelancekokdenhaag gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op de Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele, tussen partijen gerezen, geschillen, naar aanleiding van en/of verband houdende met deze overeenkomst, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, behoudens voor zover dwingendrechtelijke regels de bevoegdheid van een andere kantonrechter bepalen.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Veranderingen in en/of afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

14.2 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit géén invloed op de overige bepalingen van de Overeenkomst en zijn partijen gehouden om zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de “oude” bepaling.

14.3 In het geval dat een of meer bepalingen in de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn van deze voorwaarden afwijken, dat geldt het bepaalde in de Overeenkomst.