Disclaimer en Privacy

Disclaimer

Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel freelancekokdenhaag zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Freelancekokdenhaag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Freelancekokdenhaag behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen

Freelancekokdenhaag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Freelancekokdenhaag garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Eventuele verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van freelancekokdenhaag en wordt niet onderschreven. Freelancekokdenhaag is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het zogenaamde “framing” alsmede andere soortgelijke handelingen zijn verboden.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de meeste intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van freelancekokdenhaag. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren en op te slaan in gegevensbestanden zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van freelancekokdenhaag. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • materialen te printen of te downloaden voor niet-informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Privacy statement

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt meestal vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van freelancekokdenhaag, kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.

Mondelinge verstrekte informatie – informatie in de nieuwsbrief

Hoewel freelancekokdenhaag zich inspant om de informatie in de nieuwsbrief beschikbaar te houden en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Freelancekokdenhaag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid,- behoudens er sprake is van opzet of grove schuld van freelancekokdenhaag. Freelancekokdenhaag aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruikmaken van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van (informatie daarop) de nieuwsbrief en/of mondelinge verstrekte informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van freelancekokdenhaag. U kunt geen rechten ontlenen aan mondeling nieuwsgerichte verstrekte informatie en/of aan de door freelancekokdenhaag verstrekte informatie in de nieuwsbrief.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. © 2011/ 2015 (F) freelancekokdenhaag / www.freelancekokdenhaag.nl