Garantie

GARANTIE

Freelancekokdenhaag verleent ter zake van de diensten en producten geen garantie, anders dan de garantie dat freelancekokdenhaag.nl zo goed mogelijk, naar beste weten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en kunnen, zal uitvoeren.

VERGOEDING BIJ ONTEVREDENHEID EN BEËINDIGING

Over smaak valt niet te twisten, maar bij welke verdere ontevredenheid ook, kan de opdrachtgever de opdracht onmiddellijk beëindigen. Alle kosten en declaraties tot dat moment; als uurloon en aanvullende kosten en aannemelijk te maken bezettingsverlies en materiaalkosten, dienen direct en contant te worden voldaan, tenzij er feiten en omstandigheden anders dan overmacht aan de opzegging ten grondslag liggen die aan freelancekokdenhaag zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

UURLOON 

Uurloon: De per 15 minuten naar boven dan naar beneden afgerond vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW.